در زمان طرح شكايت و اعتراض به عملكرد اين شركت و شركتهاي تابعه لطفا به نكات زير توجه فرماييد.

1. شكايات و اعلامات بايد مدلل و مستند باشد.

2. درخواست مساعدت مالي، وام، انتقال و استخدام قابل بررسي نمي­باشد.

3. در صورت عدم ذكر دقيق مرجع مورد شكايت رسيدگي به آن امكان پذير نخواهد بود.

4. به شكايتي كه به مراجع بالاتر شامل بازرسي كل كشور و بازرسي وزارت نفت ارسال گرديده مجدداً رسيدگي نخواهد شد مگر اينكه موضوع شكايت واحد و تكراري نباشد. ضمناً شكايت ارسال شده به مراجع پيش­گفته از همان مراجه قابل پيگيري است.

5. چنانچه شكايت واحدي توسط جمعي از اشخاص حقيقي مطرح مي گردد مي­بايست جهت اخذ پذيرش بعنوان شكايت، فردي بعنوان نماينده مشخصات خود را مرفوم نمايد. در غير اينصورت بعنوان اعلام مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

6. در خصوص شكايت شركتهاي حقوقي، مدير عامل مي تواند با درج مشخصات كامل شكايت خود را مطرح تا مورد رسيدگي واقع گردد.

7. درصورت پذيرش شكايت، موضوع توسط بازرسان بررسي و در صورت نياز با شاكي جهت جلسه حضوري دعوت بعمل خواهد آمد.