نام و نام خانوادگی:

*

نوع خدمت:

احراز صلاحیت و رتبه بندی سازندگان و تامین کنندگان مرتبط با صنعت نفت

بررسی اولیه/ تمدید درخواست های متقاضیان خوراک

بررسی و رسيدگي به شكايات مردمي

خرده فروشي بانكرينگ

فروش مرزي فرآورده هاي نفتي

فروش فرآورده هاي نفتي به مجاري عرضه و مصرف كنندگان جزء و عمده

فروش صادراتي فرآورده های نفتی به كشورهاي همجوار از طريق حمل زميني

حذف رمز كارت هوشمند سوخت

ثبت مفقودي ، صدور المثني و پيگيري كارت هوشمند سوخت

خروج از ليست خاكستري خودروهاي نفت‌گاز سوز

ارایه مجوز احداث جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي

انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي

ساخت و توسعه ابنیه و تأسیسات شرکت های وزارت نفت

کد ملی:

*

ایمیل:

پرسش:

*