مشخصات فردی

نام:  مجتبی

نام خانوادگي:  احمدی


تماس:

پست الكترونيكي:   m-Ahmadi@niordc.ir

تلفن:   61639052 

 

سوابق دانشگاهی

 

- ليسانس رياضي

- فوق ليسانس  مهندسي صنايع

 

سوابق کاری و پژوهشی

 

-    رئيس تأمين و برنامه ريزي نيروي انساني شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران از سال 1384 لغايت 1387

-    رئيس طبقه بندي و ارزيابي مشاغل از سال 1387 لغايت  1392

-    مدير مهندسي ساختار  از سال 1392 لغايت  1397

-    مدير توسعه منابع انساني از سال 1397  لغايت 1400

-    مشاور معاون وزير و مديرعامل