مشخصات فردی

نام:  سعید

نام خانوادگي:  مداح مروج


تماس:

پست الكترونيكي: 

تلفن:  61639063-88928550

 

سوابق دانشگاهی

ليسانس مهندسي شيمي

سوابق کاری و پژوهشی

-     سوپروايزر واحدهاي بنزين سازي و هيدروكراكر در سال هاي 75 تا 80(پالايشگاه اراك)

-    رئيس مهندسي واحد تبديل كاتاليستي 80 تا 82(پالايشگاه اراك)

-    سرپرست مهندسي پالايش 82 تا 84

-    رئيس امور پالايش شركت پالايش نفت امام خميني ( ره )شازند     84 تا 87

-    رئيس مهندسي فرايند مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد ( مطالعات فني تخصصي) شركت ملي پالايش و پخش  87 تا 89

-    معاون هماهنگي و نظارت بر توليد 89 تا 96

-    مدير هماهنگي و نظارت بر عمليات  96  تاكنون