مشخصات فردی

نام:  سیدعلیرضا

نام خانوادگي:  طاهایی نژاد


تماس:

پست الكترونيكي:   a-tahaeenezhad@niordc.ir

تلفن:   61638665

 

سوابق دانشگاهی

ليسانس حقوق از دانشگاه فردوسي مشهد ، رتبه دوم دانشگاه با معدل 09/18  

فوق ليسانس رشته حقوق جزا و جرم شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، رتبه دوم دانشگاه با معدل 06/17  

دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي از دانشگاه آزاد اسلامي رتبه اول معدل 25/19  

سوابق کاری و پژوهشی

-    سرپرست و رياست امور حقوقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از آبان ماه سال 1393 تاكنون

-    رئيس و در حال حاضر عضو كارگروه ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با مفاسد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از آبان ماه 1393

-    نايب رئيس هيأت حل اختلاف قراردادهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از آبان ماه 1393 تا 1395

-    رياست و عضو اصلي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت نفت از سال 1393 تاكنون (سه دوره)‌

-    عضو اصلي هيأت مديره شركت پالايش نفت آبادان از سال 1393 لغايت 1394

-    عضو اصلي هيأت مديره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از سال 1394 تاكنون

-    نايب رئيس كميسيون مناقصات شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از سال 1395 تاكنون.

-    عضو شوراي هماهنگي حقوقي وزارت نفت از سال 1398

-    عضو كميسيون بهره وري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران سال 1397

-    عضو هيأت ترك تشريفات شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (منتخب مجمع) سال 1397