مشخصات فردی

نام:  علیرضا

نام خانوادگي:  آرمان مقدم


تماس:

پست الكترونيكي:   arman@niordc.ir


 

سوابق دانشگاهی

مدرك ليسانس مهندسي شيمي در سال 1369 از دانشگاه شيراز

سوابق کاری و پژوهشی

 

- عضو هيئت مديره شركت ملي مهندسي و ساختمان  نفت ايران

- عضو هيئت مديره شركت پارس - كداح مالزي

- سرپرست شرکت پالایش نفت خوزستان

- 1395-1401:  مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش

- 1395-1392:  مدير امور طراحي و مهندسي شركت ملي مهندسي و ساختمان

- 1392 -1390: شركت ملي مهندسي و ساختمان - رئيس طراحي و مهندسي پروژه

- طرح پالايشگاه آناهيتا

- طرح پالايشگاه تمام ايراني پارس

- طرح بومي سازي دانش فني فرآيند هاي پالايشگاهي

- 1390 - 1389: پالايشگاه ستاره خليج فارس -  مشاور مديرعامل

- 1389 – 1384: شركت ملي مهندسي و ساختمان  - طرح هاي برون مرزي

- پالايشگاه كداح مالزي – مدير مهندسي شركت SKS مالزي، عضو كميته راهبردي مشترك و رئيس دفتر طراحي در كشور ايتاليا

- پالايشگاه جوهور مالزي: عضو كميته راهبردي مشترك و رئيس مهندسي

- پالايشگاه بنتن اندونزي: عضو كميته راهبردي مشترك و رئيس مهندسي

- پالايشگاه الفروقلس سوريه: عضو همكار در گروه فني و مديريتي از طرف سرمايه گذار ايراني

- طرح هاي پالايشگاهي در كشورهاي ديگر: (عمان، چين، ويتنام، فيليپين): همكاري فني و مديريتي

- 1386 – 1383: شركت ملي مهندسي و ساختمان - رئيس مهندسي

- طرح بهبود كيفيت فراورده در پالايشگاه شيراز

- طرح احداث پالايشگاه ميعانات گازي پارس

- 1383 – 1381: شركت ملي مهندسي و ساختمان - رئيس مهندسي و رئيس دفتر طراحي در كشور چين

- طرح بهبود كيفيت فرآورده در پالايشگاه تهران

- طرح بهبود كيفيت فرآورده در پالايشگاه تبريز

- 1381 – 1380: شركت ملي مهندسي و ساختمان – كارشناس ارشد فرآيند

- طراحي بنيادي طرح بهبود كيفيت فرآورده در پالايشگاه هاي تهران و تبريز

- 1380 – 1378: شركت ملي مهندسي و ساختمان – رئيس سايت

- مراحل نهايي بخشي از واحد هاي يوتيليتي پالايشگاه بندرعباس (1379)

- پروژه هاي تلمبه خانه هاي بندر عباس ، قطب اباد و مهراران

- 1379 – 1374: شركت ملي مهندسي و ساختمان – مهندس اجرا

- پروژه تلمبه خانه بندر عباس

- 1374 – 1370: شركت ملي مهندسي و ساختمان – مهندس ناظر

- طرح احداث پالايشگاه اراك

-1370- 1369: شركت ملي مهندسي و ساختمان – مهندس ناظر

- پروژه روغن ساري اصفهان