توافقنامه سطح خدمت "حذف رمز كارت هوشمند سوخت"

1.       مقدمه

در راستاي نظام سهميه‌بندي و دريافت سوخت با استفاده از كارت هوشمند سوخت در صورت در دستري نبودن رمز كارت هوشمند سوخت و يا ورود اشتباه رمز طي چندين مرتبه رمز كارت هوشمند سوخت قفل شده و مالك خودرو مي بايست به منظور رمز گشايي با در دست داشتن مدارك مثبه به يكي از نواحي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مراجعه نمايد.

2.       هدف

ارائه خدمت رمز گشايي كارت هوشمند سوخت.

·   هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، انجام خدمت حذف رمز كارت هوشمند سوخت برای مالكين وسايط نقليه داراي كارت هوشمند سوخت مورد توافق قرار گیرد.

·این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‌کند.

3.       مسئولیت­

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجازه می­دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می­کند. همچنین به صورت شفاف بیان می­شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.

·    شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران موافقت می­کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:

        نواحي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظفند در صورت مراجعه متقاضيان در خصوص حذف رمز كارت هوشمند سوخت با بررسي هاي لازم نسبت به رمز گشايي آن اقدام نمايند

·  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های حوزه ارائه خدمت برای بخش دولت است که مستندات آن به شرح ذیل می­باشد:  [در راستاي اجراي قانون اصلاح ماده (3) و جداول (4) و (8) قانون برنامه چهارم و متمم بودجه سال 1384]

·   [ارائه خدمت رمز گشايي با حذف رمز كارت هوشمند سوخت]

4.  خدمت گيرنده موظف است با ارائه مدارك و مستندات قانوني مبني بر مالكيت خودرو نسبت به درخواست حذف رمز كارت هوشمند سوخت اقدام نمايد.

· متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق نواحي شركت تابع شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به این دستگاه ارائه نماید.

·  موارد مربوط به فرم"اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع­رسانی شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران" در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان­های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می­شود.

5.هزینه­ ها و پرداخت­ها

درقبال اين خدمت هزينه‌اي از متقاضي دريافت نمي شود.