سئوالات متداول خدمت

1-   آيا شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به درخواست استعلام اشخاص حقيقي پاسخگو مي باشد؟

ج: خير. اين شركت به دليل رعايت جوانب امنيتي و ايمني خطوط لوله نفت به درخواست اشخاص حقيقي پاسخگو نيست و فقط به درخواست استعلام سازمان ها، نهادها و شركتهاي دولتي پاسخگو ميباشد.

 

2-   آيا احراز مالكيت متقاضی کسب و کار و تصدیق مختصات جغرافیایی محل مورد استعلام به عهده سازمان یا نهاد استعلام کننده از شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران می باشد؟

ج: بله. احراز مالكيت متقاضي به عهده سازمان استعلام گيرنده است و اين شركت به همجواران و مالكيني كه محدوده محل موردنظر در سند مالكيت يا توسط كارشناس رسمي دادگستري و مختصات جغرافیایی محل آنبا فرمت UTM  یا (X,Y)تعيين حدود شده باشد پاسخگو مي باشد.

 

3-   آيا متراژ حريم خطوط لوله های نفت ثابت است؟

ج: خير. حريم هر خط لوله براساس استاندارد به سايز خط لوله و شرايط جغرافيائي محل بستگي دارد كه بايد براساس مختصات جغرافيايي محل تعيين گردد.

 

4-   آيا براي ارائه مدارك و يا پيگيري استعلام لازم است متقاضي اخذ مجوز كسب و كار به شركت مراجعه حضوري داشته باشد؟

ج: در صورتي كه مدارك مورد نياز به پيوست درخواست استعلام سازمان استعلام گيرنده كامل باشد و به درستي درسامانه بارگذاري گردد نياز به مراجعه حضوري نيست. مگر اينكه محل مورد نظر براساس مختصات جغرافيايي ارائه شده در حريم يا نزديك به خط لوله نفت باشد كه در اين صورت مي بايست كارشناس شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مربوطه به همراه متقاضي اخذ مجوز كسب و كار از محل بازديد و در صورت نياز سونداز دستي جهت تعيين دقيق محل لوله انجام گردد تا پاسخ استعلام صادر گردد.